IZ USLOVA KORIŠĆENJA

  • Kako UNITED INTERNET DOO pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.
    Usluga informacionog društva koju UNITED INTERNET DOO pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Korisnika da uslugu koristi, i Korisnik prihvatom ovih Uslova potvrđuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada Provajder u potpunosti izvši svoje ugovorne obaveze.
  • 40 Izuzetno od člana 39 ovih Uslova korišćenja, UNITED INTERNET DOO pruža mogućnost Korisniku da, bez obrazloženja, u roku od 45 dana od dana aktivacije usluge hostinga sa deljenim korišćenjem servera (engl. Shared Web Hosting) iz člana 9, prva alineja, ovih Uslova korišćenja, zahteva povraćaj iznosa navedene usluge. Provajder će Korisniku vratiti plaćeni iznos umanjen prema danima iskorišćene navedene usluge, i umanjen za iznos troškova transakcije povraća novca (provizije platne kartice, PayPal provizije i sličnih pripadajućih troškova).
Was this answer helpful? 7 Users Found This Useful (9 Votes)